>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1392 - دوره:12 - شماره:11


  tick  متن، جدول یا نمودار؟ - صفحه:871-872

  tick  بررسی فراوانی و علل مصرف مکمل های غذایی در ورزشکاران باشگاه های بدنسازی شهر کرمان، سال1391 - صفحه:873-880

  tick  بررسی تاثیر یک برنامه تمرینی قدرتی بر عضلات دورکننده و چرخش دهنده خارجی ران در اصلاح پای چرخیده به داخل - صفحه:881-894

  tick  بررسی نقش N استیل سیستئین در کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از دیازینون در کبد و کلیه موش صحرایی - صفحه:895-906

  tick  حذف رنگ اسیدی نارنجی 7 از فاضلاب سنتتیک نساجی توسط نانوتیوب های کربنی تک جداره: مطالعات جذب، ایزوترم و سینتیک - صفحه:907-918

  tick  تاثیر یک دوره تمرین استقامتی شنا بر سطوح القایی هایپوکسی کبد موش های باردار در معرض مسمومیت کادمیوم - صفحه:919-928

  tick  پیش بینی نتایج یادگیری بر اساس تجربه دوره تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1392 - صفحه:929-942

  tick  بررسی ارتباط تمایز مورفولوژیک سرطانهای کولورکتال با درگیری عروقی و غدد لنفاوی: یک گزارش کوتاه - صفحه:943-948

  tick  مقایسه فعالیت الکتریکی واحدهای حرکتی عضلات شکمی در وضعیت های مختلف دراز و نشست: یک گزارش کوتاه - صفحه:949-954
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved