>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1392 - دوره:12 - شماره:10


  tick  ترتیب نگارش بخش های مختلف یک مقاله - صفحه:783-784

  tick  اثر پرتوگیری طبیعی بسیار زیاد بر سلول های خون محیطی ساکنین مناطق با پرتوزایی طبیعی بالا در رامسر - صفحه:785-792

  tick  مقایسه وضعیت تغذیه زنان باردار مبتلا به پرفشاری خون با زنان باردار سالم - صفحه:793-806

  tick  بررسی روایی و پایایی مقیاس فقدان لذتجویی Snaith–Hamilton در دانشجویان دانشگاه اصفهان: یک بررسی مقدماتی - صفحه:807-818

  tick  بررسی میزان سازگاری استراتژیک، کار با ارزش و درگیری شغلی (مشارکت کارکنان) در بیمارستان هاشمی نژاد تهران در سال 1391 - صفحه:819-830

  tick  بررسی کارایی پودرگل گیاه تلخه در حذف رنگ راکتیو آبی 19 از فاضلاب سنتتیک - صفحه:831-842

  tick  ارتباط کیفیت خواب و سلامت عمومی پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 1391 - صفحه:843-854

  tick  مقایسه تاثیر دوز اکسیتوسین در القای زایمان بر پیامدهای زایمانی: یک گزارش کوتاه - صفحه:855-862

  tick  اثر فعالیت ورزش کوتاه مدت بر سطح آدیپونکتین و حساسیت انسولین در بیماران دیابتی نوع 2: یک گزارش کوتاه - صفحه:863-870
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved