>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1392 - دوره:12 - شماره:9


  tick  چگونه مطالعات مربوط به دقت در آزمون های تشخیصی را گزارش نماییم - صفحه:679-680

  tick  مولفه های فردی موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در بیمارستانهای دولتی ایران - صفحه:681-694

  tick  بررسی فراوانی انواع خشونت خانگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی، درمانی شهرستان رفسنجان در سال 1391 - صفحه:695-708

  tick  ارزیابی مدیران بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از مدل بازخور 360 درجه - صفحه:709-718

  tick  تاثیر حضور خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه بر نگرش پرستاران این بخش - صفحه:719-732

  tick  جداسازی لاکتوباسیل های پروبیوتیک از ماست های سنتی مناطق روستایی رفسنجان و بررسی اثرات ضد میکروبی آنها- 1391 - صفحه:733-746

  tick  بیوفیلم پسودوموناس ایروژینوزا و روشهای پیشگیری و درمانهای تازه آن - صفحه:747-768

  tick  ارزیابی خشکی لب ها به عنوان نشانهای جدید در تشخیص بالینی آپاندسیت حاد کودکان: یک گزارش کوتاه - صفحه:769-776

  tick  بررسی علل ورود به درمان اقامتی پرهیزمدار یک ماهه در بین درمانجویان مرد مصرفکننده کراک: یک گزارش کوتاه - صفحه:777-782
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved