>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1392 - دوره:12 - شماره:5


  tick  چگونه مطالعات کارآزمایی تصادفی شده را گزارش نمائیم - صفحه:331-332

  tick  تفاوتهای جنسیتی در اپیدمیولوژی سرطانهای مری، معده، کولون و رکتوم در استان فارسدر سال 1388 : یک مطالعه مبتنی بر جمعیت - صفحه:333-342

  tick  تاثیر عصاره آبی سداب بر روند اسپرمسازی موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار - صفحه:343-352

  tick  ارزیابی درونی گروه پرستاری دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1389 - صفحه:353-364

  tick  مقایسه کیفیت خواب و ارتباط آن با شدت خستگی در بین کارگران روزکار و شب کار در کارخانه قند در سال 1390 - صفحه:365-376

  tick  مطالعه ابعاد پاسخگویی از دیدگاه پرسنل بیمارستان های آموزشی کشور - صفحه:377-388

  tick  بررسی استنادهای استفاده شده در پایان نامه های دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از سال 1377 تا پایان سال 1390 - صفحه:389-398

  tick  بررسی رفتارهای انحرافی شغلی کارکنان بیمارستان امام علی(ع) زاهدان در سال 1390 : یک گزارش کوتاه - صفحه:399-408

  tick  بررسی الگوی پوستی سوختگی در انفجارات گاز: یک گزارش کوتاه - صفحه:409-414
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved