>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1392 - دوره:12 - شماره:4


  tick  نقش حیاتی مروری بر متون در فرآیند پژوهش - صفحه:257-258

  tick  اثر نیکوتین در دوره بارداری بر بیان فیبرونکتین در پارانشیم ریه نوزادهای موش - صفحه:259-270

  tick  ارزیابی و سنجش مواد آلی فرّار در هوای شهر تهران در سال 1389 - صفحه:271-278

  tick  تاثیر ویبریشن موضعی روی عضله چهار سررانی بر درمان عوارض استئوآرتریت زانو - صفحه:279-290

  tick  مقاومت آنتی بیوتیکی استرپتوکوک بتا همولیتیک گروه A در کودکان حامل بدون علامت در شهرستان رفسنجان در سال 1388 - صفحه:291-298

  tick  بررسی دیدگاه کارشناسان ترک اعتیاد و معتادان خودمعرف مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر خرم آباد در مورد عوامل مرتبط با عود اعتیاد سال 1389 - صفحه:299-308

  tick  موانع آموزش به بیمار از دیدگاه کارکنان و مدیران پرستاری شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1387 - صفحه:309-318

  tick  بررسی اپیدمیولوژیک یک ساله عفونت بیمارستانی در مرکز آموزشی درمانی کامکار عرب نیای قم در سال 1387 : (یک گزارش کوتاه) - صفحه:319-324

  tick  بررسی سلامت روان پرستاران بخشهای روانپزشکی و دیالیز بیمارستان اخوان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1389 : (یکگزارش کوتاه) - صفحه:325-330
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved