>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1392 - دوره:12 - شماره:1


  tick  ارزشهای مادی و معنوی یک مقاله - صفحه:1-2

  tick  اثر عصاره هیدروالکلی هندوانه ابوجهل (Citrullus Colocynthis) بر واکنش قندی شدن آلبومین در محیط برون‌تنی - صفحه:3-14

  tick  رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و رفتارهای پرخطر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد - صفحه:15-26

  tick  مطالعه هیستوپاتولوژیکی نورونهای هیپوکمپ در موشهای صحرایی نر تیمار شده با سیتالوپرام و عصاره آبی زعفران - صفحه:27-34

  tick  بررسی عملکرد زنان باردار شهر اراک در پیشگیری از پوکی استخوان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی - صفحه:35-46

  tick  منابع کسب اطلاعات دانشجویان دانشگاه پیام نور در زمینه انتقال و پیشگیری از ایدز در شهرستان رفسنجان 1389 - صفحه:46-56

  tick  بررسی نقش معنویت، صفات شخصیتی (پنج بزرگ)، سبکهای هویتی، و تاب آوری در پیش بینی عضویت در گروههای معتاد و غیرمعتاد - صفحه:57-70

  tick  ارزیابی درونی گروههای آموزشی منتخب دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1387 (گزارش کوتاه) - صفحه:71-78

  tick  اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر افسردگی و تحریک پذیری زنان مبتلا به نشانگان پیش از قاعدگی - صفحه:79-86
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved