>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1391 - دوره:11 - شماره:5


  tick  سرنوشت مقالات مردود شده در بررسی اولیه نشریه علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال های 1380-1386 - صفحه:417-426

  tick  بررسی اثر سیتالوپرام بر علایم سندرم محرومیت مورفین در موش سوری نر - صفحه:427-436

  tick  بررسی کیفیت نسخه نویسی در پرونده بیماران بستری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1386 - صفحه:437-448

  tick  بررسی ارتباط سرسختی روان شناختی و گذشت با امید در ورزشکاران - صفحه:449-460

  tick  تاثیر آموزش توزیع غذا بر میزان باقی مانده غذایی در بیمارستان بوعلی تهران در سال 1389 - صفحه:461-470

  tick  تاثیر اسیدرتینوئیک ترانس در اپی تلیزاسیون بافت بلاستما در شرایط آزمایشگاهی (برون تنی) - صفحه:471-480

  tick  تهیه زایموزان از دیواره سلولی کاندیدا آلبیکنس - صفحه:481-488

  tick  تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش آرایشگران شهر بیرجند در زمینه ایدز در طی سال های 1387- 1386 (گزارش کوتاه) - صفحه:489-494

  tick  بررسی رابطه ترس از بدشکلی بدن و علایم اختلال وسواسی- جبری در دانشجویان دختر دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران: (گزارش کوتاه) - صفحه:495-502

  tick  ژانت سل گرانولومای مرکزی: (گزارش یک مورد) - صفحه:503-510
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved