>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1390 - دوره:10 - شماره:4


  tick  خطاهای شایع در بخش نتایج یک مقاله - صفحه:243-244

  tick  بررسی اثر عصاره آبی و آبی- الکلی برگ گیاه حرا در موش صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین - صفحه:245-254

  tick  ارزیابی کارآیی نسبی نیروی انسانی مراکز بهداشت شهرستان‌های استان یزد با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها - صفحه:255-266

  tick  طراحی‌ های تنها موردی و مورد- شاهدی در ارزیابی اثر متقابل ژن- محیط با استفاده از داده‌های سرطان پستان - صفحه:267-278

  tick  بررسی انگیزه‌های انتخاب رشته تحصیلی در دانشجویان پزشکی و دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - صفحه:279-288

  tick  بررسی اثر ورزش ‌های تعادلی بر حس عمقی مفاصل زانو و مچ پا و زمان تعادل بر یک پا در دانشجویان دختر سالم - صفحه:289-298

  tick  فراوانی اختلال نعوظ در مردان مبتلا به هایپرتانسیون مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی شهر تنکابن و رامسر در سال 1388 - صفحه:299-308

  tick  بررسی فراوانی بیماری سل در زندانیان ساکن در زندان‌های استان مازندران- 1387:گزارش کوتاه - صفحه:309-316

  tick  علل خونریزی گوارشی تحتانی در کودکان مراجعه‌کننده به بیمارستان افضلی ‌پور کرمان سال‌های 1386-1384 - صفحه:317-322

  tick  راهبردهای زنان شهر رفسنجان در مصارف خانگی مواد شوینده: گزارش کوتاه - صفحه:323-329
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved