>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1385 - دوره:5 - شماره:2


  tick  رابطه مقدار خونی سیکلوسپورین و عفونت سیتومگالوویروس در سه ماهه اول پس از پیوند کلیه - صفحه:57-62

  tick  مقایسه شاخص توده بطن چپ و عملکرد دیاستولی بطن در کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور - صفحه:63-68

  tick  مقایسه اثر افشانه لیدوکائین 10% و مهار عصب پشتی آلت تناسلی در تسکین درد ناشی از ختنه نوزادی - صفحه:69-74

  tick  اثر دو هفته مکمل یاری با اسید آسکوربیک بر میزان سرب خون در کارگران مواجهه شغلی با سرب - صفحه:75-84

  tick  خالص سازی و شناسایی باند پروتئینی از سارکوسیستیس گوسفند - صفحه:85-88

  tick  اثرات زیستی مثبت پودر توری های فانوس ساخته شده رادیواکتیو بر روی ترمیم زخم در موش صحرایی - صفحه:89-96

  tick  بررسی اثرات بازدارندگی لاکتوباسیلوس بر علیه هلیکوباکتر پیلوری در شرایط گرادیان گلوکز و اکسیژن در سیستم ژنی تثبیت شده - صفحه:97-102

  tick  اثر پیش خوراند عضلات قدامی ساق پا بر روی عضلات چهار سر رانی در طی فاز استانس راه رفتن - صفحه:103-108

  tick  بررسی و ارتباط پارامترهای هماتولوژیک و سندرم متابولیک در یک جمعیت ایرانی - برنامه قلب سالم اصفهان - صفحه:109-116

  tick  تاثیر روزه رمضان بر بهداشت روان و افسردگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان در سال 1383 - صفحه:117-122

  tick  فراوانی لیشمانیوز پوستی افراد مراجعه کننده به مرکز بهداشت در شهر بم طی سالهای 83-79 - صفحه:123-128

  tick  گزارش یک مورد نادر دررفتگی آرنج نوزاد به دلیل ترومای زایمانی - صفحه:129-130
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved