>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1384 - دوره:4 - شماره:3


  tick  همه گیرشناسی اختلالات روان پزشکی در استان کرمان( سال 1380) - صفحه:136-145

  tick  میزان کلسیم دریافتی وآزمون سنجش تراکم استخوانی در بیماران مراجعه کننده به مرکز آزمون سنجش تراکم استخوان شیراز(1382) - صفحه:146-151

  tick  اثر تخریب الکتریکی هسته پاراژیکانتوسلولاریس جانبی بر علایم قطع مصرف مورفین در موش صحرایی نر وابسته به مورفین - صفحه:152-157

  tick  اثر پروژسترون بر تعداد نورون های هرمی ناحیه Ca3 هیپوکمپ در صرع مدل کیندلینگ شیمیایی در موش صحرایی نر - صفحه:158-165

  tick  تاثیر کلرور جیوه بر اندازه اقطار داخل بطنی و قطر نخاع در جنین های موش صحرایی - صفحه:166-173

  tick  زدایش کروم (Iii) از پساب دباغی به وسیله فرآیند رسوب دهی - صفحه:174-179

  tick  افزایش نسبت دانشجویان دختر در رشتههای پزشکی و دندان پزشکی و موفقیت بیشتر تحصیلی آن ها در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال تحصیلی 1383-1382 - صفحه:180-185

  tick  آثارضد میکروبی صمغ درخت کاج تهرانی (Pinus Eldarica) و عصاره الکلی آن بر تعدادی از باکتری های مولد عفونت های پوستی - صفحه:186-191

  tick  گزارش یک مورد نادر بیماری مادرزادی قلب در خانم 68 ساله - صفحه:192-195

  tick  ضرورت تبیین چهارچوب مفهومی شاخص های سلامت - صفحه:196-111
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved