>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1384 - دوره:4 - شماره:4-آ


  tick  اثر انجماد شیشه ای بر بقای پس از انجماد و ناهنجاریهای کروموزومی جنین های هشت سلولی موش سفید آزمایشگاهی - صفحه:210-219

  tick  مکانیسم اثر ضد میکروبی عصاره متانولی مورد سبز بر روی باکتری E.Colik12hb101 - صفحه:220-227

  tick  فراوانی برخی عوامل مؤثر بر نتایج احیاء قلبی ریوی در بیمارستان امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1382 - صفحه:228-235

  tick  بررسی وقوع آنگاژمان سر جنین در شروع فاز فعال با نتایج زایمان در زنان نخست زا - صفحه:236-241

  tick  بررسی 6 ماهه مصدومین مبتلا به ترومای فقسه سینه مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی حضرت علی ابن ابیطالب (ع) در سال 1379 - صفحه:242-247

  tick  مقایسه آثار سرما و گرما بر روی آستانه های تحریکی پایه در افراد سالم - صفحه:248-255

  tick  ارزیابی حافظه بیماران افسرده اساسی بستری شده در بخش روان پزشکی مرکز آموزشی - درمانی مرادی رفسنجان قبل و بعد از تشنج درمانی الکتریکی در سال 1382 - صفحه:256-261

  tick  مطالعه آزمایشگاهی ریزنشت آپیکالی سه ماده Mta تیره ، Mta سفید و سمان پرتلند - صفحه:262-269

  tick  عوامل مرتبط با اختلال خواب در بیماران بستری بخش های داخلی و جراحی مرکز آموزشی درمانی حضرت علی ابن ابیطالب (ع) دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (1382) - صفحه:270-275

  tick  تأثیر ماساژ، سرما و ورزش هوازی کاهنده در کاهش علایم ناشی از سندرم درد عضلانی با شروع تأخیری - صفحه:276-285
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved