>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1398 - دوره:18 - شماره:11


  tick  کیفیت مقالات یا کمیت مقالات؟ - صفحه:1081-1082

  tick  بررسی نقش ذهن آگاهی در رابطه بین مشکلات روان‌شناختی کودکان (مشکلات درون‌سازی شده و برون سازی شده) با استرس ادراک‌شده مادران شهرستان بستان‌آباد در سال 1397: یک مطالعه توصیفی - صفحه:1083-1102

  tick  ارتباط تاب‌آوری و تمایل به ترک‌ حرفه در پرستاران بخش‌های ویژه بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1397: یک مطالعه توصیفی - صفحه:1103-1114

  tick  بررسی ساختار عاملی مقیاس خود‌تنظیمی‌انگیزشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1396: یک مطالعه توصیفی - صفحه:1115-1128

  tick  بررسی ارتباط ذهن آگاهی و شخصیت مرزی با افکار خودکشی افراد تحت درمان نگه‌دارنده با متادون در شهر رفسنجان در سال 1396: یک مطالعه توصیفی - صفحه:1129-1142

  tick  تاثیر تمرین شنا بر جمعیت سلول‌های گانگلیونی و پروتئین بتاتوبولین Iii در گانگلیون ریشه خلفی موش‌های صحرایی: یک مطالعه تجربی - صفحه:1143-1154

  tick  مراحل تدوین یک استراتژی جامع پیش‌گیری از خودکشی: یک مرور روایتی - صفحه:1155-1182

  tick  بررسی تغییرات فصول در بروز ترمبوز وریدی عمقی در مراجعین به مرکزآموزشی درمانی علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان در سال 1396: یک گزارش کوتاه - صفحه:1183-1190

  tick  راهکار بازخورد علمی برای نویسندگان با مقالات رد شده توسط مجلات علمی - صفحه:1191-1194
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved