>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1390 - دوره:10 - شماره:


  tick  سخن سردبیر: اپیدمیولوژی آموزشی - صفحه:1-2

  tick  بازتعریف آموزش دکترای تخصصی در کشور: مرور ساختاریافته مستندات - صفحه:3-18

  tick  میزان اثربخشی مشارکت پزشکان آموزش دیده در بهبود کیفیت برنامه آموزشی کارورزی بهداشت دانشجویان پزشکی در مراکز بهداشتی- درمانی شهری رفسنجان 1387 - صفحه:19-30

  tick  دیدگاه دانشجویان از وضعیت موجود و مطلوب کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال تحصیلی 1388-1387 - صفحه:31-40

  tick  تجربیات اساتید از اولین دوره آموزش غیرحضوری گواهینامه عالی بهداشت کشور در دانشگاه علوم پزشکی کرمان - صفحه:41-54

  tick  ارزیابی درونی گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی رفسنجان - صفحه:55-66

  tick  مقایسه مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان با دانشگاه های علوم پزشکی تهران - صفحه:67-78

  tick  دیدگاه متخصصان دندان پزشکی ترمیمی در مورد آموزش تعمیر به جای تعویض ترمیم های مستقیم کامپوزیتی رزین معیوب در دانشکده های دندان پزشکی ایران - صفحه:79-90

  tick  ارزشیابی ساختار و رعایت نگارش علمی پایان نامه های کارشناسی ارشد پرستاری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان - صفحه:91-102

  tick  اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت ذهنی دختران نوجوان: گزارش کوتاه - صفحه:103-108

  tick  بررسی تاثیر برنامه مدون آموزشی بر کاهش میزان استرس در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه ساکن در خوابگاه شبانه روزی: گزارش کوتاه - صفحه:109-114
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved