>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1382 - دوره:2 - شماره:3-4


  tick  اثر تنظیمی هورمون های استروییدی تخمدای بر تولید اکسیدنیتریک در موش صحرایی - صفحه:124-130

  tick  کارایی روش برش انجمادی در تشخیص ماهیت ندول های تیروییدی - صفحه:131-136

  tick  وضعیت چرخه قاعدگی در مبتلایان به سندرم پلی کیستیک تخمدان - صفحه:137-142

  tick  شیوع اختلالات تنه و ستون فقرات در دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران - صفحه:143-150

  tick  توزیع شدت دیسمنوره اولیه بر حسب تیپ شخصیتی در دختران دانش آموز دبیرستانهای ... - صفحه:151-157

  tick  ارزیابی استفاده از حداقل دوز درمانی کاربامازپین و والپرات سدیم در کنترل حملات صرع - صفحه:158-163

  tick  تاثیر تمرینات ورزشی بر توانایی انجام فعالیت های روزمره زندگی زنان مبتلا به ... - صفحه:164-171

  tick  اثرات آلومینیوم خوراکی بر غلظت گلولز ناشتا و پس از تست تحمل گلوکز در موش صحرایی - صفحه:172-179

  tick  کیفیت نان تولیدی و وضعیت بهداشتی نانوایی های شهر رفسنجان - صفحه:180-186

  tick  اثر عصاره متانولی خشخاش بر تشنج ناشی از پیروتوکسین در موش سوری - صفحه:187-194

  tick  بررسی مقایسه ای بین تمرینات کششی دینامیک با و بدون فیدبک حسی - شنوایی و تمرینات... - صفحه:195-203

  tick  اثر استرس شنا بر توسعه روند کیندلینگ شیمیایی توسط پنتیلن تترازول در موش صحرایی... - صفحه:204-212

  tick  فراوانی استفاده نابجا از داروهای استروییدی آنابولیک در ورزشکاران رشته بدن سازی شهر کرمان - صفحه:213-220
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved