>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1398 - دوره:18 - شماره:7


  tick  درآمدی بر مرور چتری - صفحه:621-622

  tick  بهینه‌سازی فرآیند انعقاد و لخته سازی در تصفیه فاضلاب صنایع غذایی: یک مطالعه آزمایشگاهی - صفحه:623-636

  tick  اثر تمرین مقاومتی با دو شدت بیشینه و زیر بیشینه بر سلول‌های سفید و فاکتورهای انعقادی خون در مردان غیر ورزشکار: یک مطالعه کارآزمایی بالینی - صفحه:637-656

  tick  پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی دانش‌جویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1397 بر اساس ابعاد چشم ‌انداز زمان) نقش میانجی امید به زندگی:( یک مطالعه توصیفی - صفحه:657-674

  tick  بررسی مولفه‌های نیروی عکس‌العمل زمین و فعالیت الکترومیوگرافی عضلات اندام تحتانی طی مرحله استقرار راه رفتن در مردان فعال با و بدون زانوی پرانتزی در دانشگاه خوارزمی در سال 1396: یک مطالعه توصیفی - صفحه:675-688

  tick  امکان سنجی استقرار نظام مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست در مدیریت روستایی دهستان جزینک زابل در سال 1396: یک مطالعه توصیفی - صفحه:689-702

  tick  مقدمه‌ای بر روش‌شناسی مطالعه کارآزمایی میدانی (Field Trial) - صفحه:703-720

  tick  بررسی فراوانی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در بستنی سنتی و دستگاهی عرضه شده در شهر قزوین در سال 97-1396: یک گزارش کوتاه - صفحه:721-728

  tick  پریتونیت به دنبال پرفوراسیون همزمان زخم پپتیک وآپاندیس: یک گزارش مورد - صفحه:729-738
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved