>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1398 - دوره:18 - شماره:3


  tick  «پوشش همگانی بهداشت: هرکسی، هرجا» - صفحه:207-208

  tick  فراوانی حاملین بینی استافیلوکوکوس اورئوس و عوامل مرتبط با حاملی و الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی آن در پرسنل کادر درمانی بیمارستان‌های پاستور و افلاطونیان شهر بم در سال 1396: یک مطالعه مقطعی - صفحه:209-226

  tick  میزان غلظت فلزات سنگین در منابع آب شرب شهر کرج در سال 1396: یک مطالعه توصیفی - صفحه:227-236

  tick  بررسی اثربخشی آموزش پردازش مجدد هولوگرافیک بر سلامت عمومی و نظم جویی شناختی هیجانی زنان متقاضی طلاق مراجعه‌کننده به دادگاه شهرستان بیجار در سال 95 1394: یک کارآزمایی آموزشی - صفحه:237-250

  tick  مقایسه تعادل، عملکرد، قدرت و استقامت عضلات منتخب مرکزی در والیبالیست‌های مرد با و بدون پیچ خوردگی مزمن مچ پای شهرستان بندرعباس در سال 1396: یک مطالعه توصیفی - صفحه:251-266

  tick  ارزیابی کیفیت نگارش عنوان و چکیده مقالات کارآزمایی بالینی دارای گروه کنترل تصادفی منتشر شده در مجلات دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال 1395 بر اساس چک لیست کانسورت: یک مطالعه توصیفی - صفحه:267-284

  tick  ارزیابی مقاومت اشرشیا کلی جدا شده از عفونت ادراری به آنتی‌بیوتیک‌های آمینوگلیکوزیدی در ایران (1391-1380): یک مرور سیستماتیک - صفحه:285-304

  tick  مقایسه اثر ضد میکروبی دهانشویه گیاهی ماتریکا و کلرهگزیدین 0/2 درصد بر رشد استرپتوکوکوس موتانس، اکتینومایسس ویسکوزوس و انتروباکتر کلواکه: یک گزارش کوتاه - صفحه:305-312

  tick  میزان آلودگی آب‌میوه‌های صنعتی عرضه شده در شهر کرمان به باکتری کوکسی گرم مثبت در سال 1394: یک گزارش کوتاه - صفحه:313-322
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved