>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1398 - دوره:18 - شماره:1


  tick  آشنایی با روش گروه صوری - صفحه:1-2

  tick  مطالعه فعالیت ضد ‌میکروبی و ضد ‌آنزیمی (پلی‌فنل‌اکسیداز سیب‌زمینی) هیدروسل استخراجی گیاه دارچین (Cinnamomum Verum): یک مطالعه آزمایشگاهی - صفحه:3-16

  tick  نقش تشخیصی قلدری و هوش اخلاقی در احتمال خودکشی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر سنندج در سال تحصیلی 97-1396: یک مطالعه توصیفی - صفحه:17-30

  tick  مقایسه اثر یک دوره تمرین مقاومتی همراه با محدودیت جریان خون و تمرین مقاومتی سنتی بر سطوح مایواستاتین سرمی، حجم عضلانی و برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی زنان میانسال: یک کارآزمایی بالینی - صفحه:31-42

  tick  اثر والپروات سدیم و تحریک الکتریکی با فرکانس کم بر فعالیت حر‌کتی در روندکیندلینگ سریع ناحیه Ca1 هیپوکمپ در موش صحرایی بالغ نر: یک مطالعه تجربی - صفحه:43-54

  tick  اثر تمرینات هوازی و مقاومتی بر سطح سرمی استئوکلسین، مقاومت انسولینی و عملکرد سلول‌های‌ بتای پانکراس در مردان دارای اضافه وزن: یک کارآزمایی بالینی - صفحه:55-70

  tick  بررسی اموج مغزی و عمل‌کرد حافظه آینده‌نگر زمان‌محور در دانش‌جویان دانشگاه کردستان در سال 95-1394: یک مطالعه توصیفی - صفحه:71-86

  tick  تاثیر آموزش به روش شبیه سازی بر رعایت استانداردهای سوندگذاری ادراری در بیماران بستری توسط دانشجویان پزشکی: یک گزارش کوتاه - صفحه:87-96

  tick  مقدمه‌ای بر پژوهش گروهی متمرکز - صفحه:97-104
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved