>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1397 - دوره:17 - شماره:12


  tick  آشنایی با روش دلفی - صفحه:1093-1094

  tick  اثر 8 هفته تمرینات تعلیق مقاومتی کل بدن بر حس عمقی مفصل شانه ورزشکاران دارای حرکات بالای سر مبتلا به سندرم گیرافتادگی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده - صفحه:1095-1106

  tick  بررسی میزان آلودگی صوتی در محوطه بیرون، بخش‌های اورژانس و مراقبت ویژه در بیمارستان‌های آموزشی منطقه یک شهر تهران در سال 1396: یک مطالعه توصیفی - صفحه:1107-1118

  tick  اثر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن‌ Akt1 و Mtorc1 بطن چپ در موش‌های صحرایی دیابتی نوع 2: یک مطالعه تجربی - صفحه:1119-1130

  tick  بررسی رابطه خشونت و مذهب ادراک ‌شده والدین با عزت‌ نفس دختران نوجوان دبیرستان‌های شهر تهران در سال 1396: یک مطالعه توصیفی - صفحه:1131-1142

  tick  اثر تمرین استقامتی و مقاومتی بر سطح سرمی اورکسین A، پروفایل لیپیدی و مقدار غذای مصرفی موش‌‌های صحرایی نر سالم: یک مطالعه تجربی - صفحه:1143-1154

  tick  مروری بر معتبرترین مجله‌های ایمنی‌شناسی در سال 2018: یک مطالعه توصیفی - صفحه:1155-1180

  tick  بررسی رابطه خشونت و مذهب ادراک ‌شده والدین با عزت‌ نفس دختران نوجوان دبیرستان‌های شهر تهران در سال 1396: یک گزارش کوتاه - صفحه:1181-1188
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved