>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1397 - دوره:17 - شماره:7


  tick  طراحی مطالعه مداخله‌ای - صفحه:595-596

  tick  نقش گیرنده‌های استروژنی هسته پاراژیگانتوسلولاریس جانبی در تعدیل درد القاء شده با فرمالین در موش‌های صحرایی ماده - صفحه:597-610

  tick  تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا همراه با مصرف ویتامین E بر سطوح سرمی‌آیریزین و بیان ژن پروتئین غشایی Fndc5عضله سولئوس در موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار - صفحه:611-624

  tick  بیوسنتز و تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی و سمیت سلولی نانوذرات سلنیوم تولید شده توسط استرپتومایسس لاواندوله Fshj9 علیه رده سلولی Mcf-7 - صفحه:625-638

  tick  مطالعه تغییرات هماتولوژی، بیوشیمیایی و هیستوپاتولوژی ناشی از تجویز طولانی مدت کتامین در موش صحرایی - صفحه:639-656

  tick  بررسی میزان پرداخت هزینه‌های عمل تعویض دریچه آئورت توسط بیماران، قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان نمازی شیراز در سال 1395 - صفحه:657-668

  tick  بررسی وضعیت سلامت روان در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1395 - صفحه:669-680

  tick  بررسی فراوانی ژن‌های Necrotizing Factor Type 1 و Hemolysin در بین سویه‌های اشریشیاکلی جدا شده از بیماران بیمارستان روحانی شهرستان بابل در سال 1396: یک گزارش کوتاه - صفحه:681-688

  tick  بررسی دانش و نگرش دانشجویان فنی مهندسی در رابطه با بهداشت و ایمنی غذایی در شهر بابل در سال 1395: یک گزارش کوتاه - صفحه:689-696
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved