>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1389 - دوره:9 - شماره:1


  tick  نقش سردبیر در مدیریت مجلات علمی - صفحه:1-2

  tick  تجویز مورفین خوراکی سبب تاخیر در تکوین قشر بویایی در موش بزرگ آزمایشگاهی نژاد ویستار در دوران جنینی می گردد: یک مطالعه مورفومتریک - صفحه:3-14

  tick  مقایسه کارآیی گنادوتروپین های انسانی نوع ادراری و نوترکیب با استفاده از مدل حیوانی - صفحه:15-26

  tick  ارتباط جا به جایی بازی ناحیه تنظیمی Ap-1 در ژن ماتریکس متالوپروتئیناز-9و تشکیل تومور در بافت پستان - صفحه:27-36

  tick  بررسی علت مرگ جنین از طریق مطالعه جفت - صفحه:37-46

  tick  تاثیر آموزش تحلیل ارتباط محاوره ای Berne بر بهبود عملکرد والدین دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر رفسنجان - صفحه:47-58

  tick  ارزیابی رهبری اورژانس بیمارستان های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران بر اساس الگوی تعالی بالدریج - صفحه:59-64

  tick  نظرات پزشکان عمومی رفسنجان درباره کیفیت برگزاری و روش های تدریس و اجرای برنامه های آموزش مداوم - صفحه:65-70

  tick  گزارش یک مورد پدیده تحرک از نوع لمسی در یک بیمار مبتلا به اختلال استرس مزمن پس از ضربه ناشی از جنگ تحمیلی - صفحه:71-76
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved