>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1397 - دوره:17 - شماره:6


  tick  نقش سرندیپیتی در توسعه دانش بشری - صفحه:493-494

  tick  تاثیر ده هفته تمرین سرعتی متناوب بر نشان‌گر‌های جدید کبد چرب غیر‌الکلی در زنان میان‌سال دارای اضافه وزن مبتلا به دیابت نوع 2: یک مطالعه کارآزمایی بالینی - صفحه:495-510

  tick  خالص‌سازی آنزیم لاکاز قارچ Trametes و تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی لاکاز نوترکیب: یک مطالعه آزمایشگاهی - صفحه:511-522

  tick  علل بازگشت به اعتیاد به مواد مخدر و راهکار‌‌های پیشنهادی در مراجعه کنندگان به مراکز ترک اعتیاد: یک مطالعه کیفی - صفحه:523-538

  tick  ارتباط واریانت‌های نادر Rs16972194 و Rs56124946 ژن Tnfsf13b با پره‌اکلامپسی: یک مطالعه مورد- شاهدی - صفحه:552-539

  tick  بررسی شاخص عدم تقارن طیف فرکانس نیروهای عکس‌العمل زمین طی گام‌برداری در کودکان پسر سالم و ناشنوای شهر همدان در سال 1396 - صفحه:553-566

  tick  بررسی دانش، نگرش و عملکرد کارکنان شاغل در داروخانه‌های شیراز نسبت به مکمل‌های دارویی در سال 1394 - صفحه:567-578

  tick  پایش کیفیت هوای شهر رفسنجان در بازه یک ساله 96-1395: یک گزارش کوتاه - صفحه:579-586

  tick  ارزیابی ضرورت وجود آزمون جامع در پایان دوره آموزشی کارشناسی پرستاری از دیدگاه اساتید و دانشجویان پرستاری مشهد و تربت حیدریه در سال 1395: یک گزارش کوتاه - صفحه:587-594
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved