>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   
سال:1397 - دوره:17 - شماره:5


  tick  مقدمه‌ای بر مقالات تصویری - صفحه:393-394

  tick  طراحی و ارزیابی روایی و پایایی پرسشنامه عوامل موثر در انتخاب نوع لبنیات مصرفی توسط مصرف کنندگان بر اساس تئوری عمل منطقی - صفحه:395-406

  tick  بررسی کارایی فرآیند الکتروپرسولفات بهینه شده با پرکسیدهیدروژن در حذف Cod فاضلاب بیمارستانی به کمک روش سطح پاسخ - صفحه:407-420

  tick  تاثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس بر پروتئین واکنش‌گرC ، مقاومت به انسولین و ترکیب بدنی زنان میانسال چاق - صفحه:421-434

  tick  مطالعه تاثیر یک دوره مصرف نانوکپسول سیاه دانه بر ساختار هیستوپاتولوژیک و سطوح فاکتور رشد اندوتلیال عروق بافت ریه موش‌های صحرایی در معرض نیتروز آمین کتون مشتق از تنباکو - صفحه:435-446

  tick  مطالعه پارامترهای استرس اکسیداتیو و آنزیم‌های کبدی در مواجهه با نانولوله‌های کربن چنددیواره در موش‌های صحرایی - صفحه:447-460

  tick  اثربخشی مداخلات شناختی-رفتاری در درمان اختلال اضطراب فراگیر: یک مطالعه مروری با رویکرد فراتحلیل - صفحه:461-478

  tick  آشنایی با موتور محاسبه‌گر دانش ولفرام‌آلفا و کاربردهای آن در علوم سلامت - صفحه:479-484

  tick  بررسی ارتباط بین شاخص توانایی انجام کار و ویژگی‌های فردی کارکنان شرکت سیمان زابل در سال 1396: یک گزارش کوتاه - صفحه:485-492
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved