>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان   
سال:1395 - دوره:18 - شماره:4


  tick  اختلال دیدرنگ : یک مطالعه مروری - صفحه:1-8

  tick  اثر اسانس گیاه مشگک بر یادگیری و حافظه فضایی موش‌های صحرایی - صفحه:9-15

  tick  اثر عصاره هیدروالکلی نعناع بر پاسخ‌های حرکتی کولون به دنبال مواجهه با استرس بی‌حرکتی در موش آزمایشگاهی - صفحه:16-21

  tick  اثر عصاره هیدروالکلی گیاه میخک بر میزان آنزیم‌های کبدی موش‌های صحرایی با القای سمیت کبدی ناشی از جنتامایسین - صفحه:22-29

  tick  اثر عصاره گیاه خوشاریزه بر محور هیپوفیزی - تیروئیدی و میزان پروفایل لیپیدی موش‌های صحرایی هیپرکلسترولمیک - صفحه:30-35

  tick  اثر عصاره الکلی برگ گیاه زوفا بر تعداد نورون‌های حرکتی شاخ قدامی نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در موش های صحرایی - صفحه:36-41

  tick  اثر شنای استقامتی بر سطح سرمی هموسیستئین و شاخص آتروژنیک موش صحرایی - صفحه:42-48

  tick  اثر ترمیمی فراکسیون‌های ان‌بوتانول، اتیل‌استات و آبی و هیدروالکلی گیاه بابونه از طریق بیان ژن عامل رشد عصب پس ازضایعه عصب سیاتیک موش صحرایی - صفحه:49-55

  tick  اثر امواج تلفن همراه در دوران بارداری موش‌های صحرایی بر سطح سرمی تستوسترون، Fsh ، Lh و سلول‌های دودمانی جنسی زاده‌های 60 روزه نر - صفحه:56-61

  tick  اثر رژیم غذایی حاوی کنجاله سویا بر هیستولوژی و هیستومورفومتری پرزهای روده کوچک و مقادیر سرمی کلسیم، فسفر و گلوکز موش‌های آزمایشگاهی - صفحه:62-68

  tick  ارتباط پلی‌مورفیسم ژن Vegf +405c/G با سرطان پستان در شمال ایران - صفحه:69-73

  tick  ارزیابی حذف مس از فاضلاب صنعتی با استفاده از جلبک کلرلا ولگاریس - صفحه:74-80

  tick  مقایسه دقت روش‌های مختلف اندازه‌گیری درجه حرارت بدن کودکان با تعیین نقطه برش تب - صفحه:81-87

  tick  عوامل موثر بر مصرف فست‌فود در دانش‌آموزان دبیرستانی براساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده - صفحه:88-93

  tick  مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های اشریشیاکلی جدا شده از آب‌های خام استان گلستان - صفحه:94-99

  tick  فراوانی بتالاکتامازهای وسیع الطیف در ایزوله‌های بالینی متعلق به خانواده انتروباکتریاسه - صفحه:100-104

  tick  فراوانی تداخلات دارویی نسخ پزشکان استان گلستان (1391) - صفحه:105-108

  tick  فراوانی ژن بتالاکتاماز Ctx-M-15 در سویه‌های بالینی اشریشیاکلی به روش Pcr - صفحه:109-112
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved