>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان   
سال:1393 - دوره:16 - شماره:2


  tick  آپوپتوز در بیماری های نورودژنراتیو - صفحه:1-11

  tick  اثر مصرف کوتاه مدت ویتامین C و E بر شاخص پراکسیداسیون لیپید و کوفتگی عضلانی تاخیری در بازیکنان حرفه ای بسکتبال - صفحه:12-20

  tick  اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر شاخص های هموستاز و نیم رخ لیپیدی مردان - صفحه:21-28

  tick  اثر بذر شنبلیله و تمرین استقامتی شنا بر سطح گلوکز سرم و آنتی اکسیدان های بافت قلبی موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین - صفحه:29-36

  tick  اثر اسانس زیره سیاه بر زخم معده القا شده موش های صحرایی - صفحه:37-44

  tick  مقایسه سطح فروکتوزامین و هموگلوبین گلیکوزیله در زنان باردار - صفحه:45-49

  tick  عوامل خطر شکست درمان سل در استان سیستان و بلوچستان (منطقه پرخطر ایران) - صفحه:50-56

  tick  رابطه قطر عرضی رکتوم و یبوست با عفونت مجاری ادراری کودکان - صفحه:57-61

  tick  پیامد بیماران ترخیص شده از بخش اورژانس با تشخیص درد شکم غیراختصاصی - صفحه:62-68

  tick  الگو و عوامل خطرساز بروز کریپتورکیدیسم در گرگان - صفحه:69-73

  tick  ارزیابی آنتی ژن های اصلی و B مایع کیست هیداتید در تشخیص سرولوژیک هیداتیدوزیس - صفحه:74-81

  tick  تعیین اطلاع دهندگی مارکر D7s2456 در تشخیص مولکولی ناشنوایی غیرسندرمی اتوزومی مغلوب در پنج قومیت ایرانی - صفحه:82-88

  tick  الگوی اپیدمیولوژیکی سل خارج ریوی در استان مازندران (90-1380) - صفحه:89-95

  tick  ارزش تشخیصی معاینات بالینی در تعیین محل ضایعات تحت چادرینه ای بیماران مبتلا به نشانگان عروقی مغز - صفحه:96-101

  tick  یافته های کولونوسکوپیک و هیستوپاتولوژیک بیماران مبتلا به هماتوشزی - صفحه:102-106

  tick  الگوی مصرف آنتی بیوتیک در مرکز آموزشی درمانی رازی اهواز (91-1390) - صفحه:107-113

  tick  عوارض ناشی از رادیوتراپی در بیماران مبتلا به سرطان های سر و گردن - صفحه:114-120

  tick  تعیین جهش های شایع ژن Cftr در مبتلایان به سندرم راکی تانسکی - صفحه:121-125

  tick  تب راجعه در بیمار مبتلا به اسفروسیتوز ارثی : گزارش یک مورد - صفحه:126-130

  tick  کاربرد روش تهویه Aprv در درمان هیپوکسی تهدیدکننده حیات در بیماران Ards - صفحه:131-134
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved