>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان   
سال:1390 - دوره:13 - شماره:2


  tick  اثر کورکومین بر میزان Bdnf و روند اکسیدآنتی/ضداکسید آنتی هیپوکامپ موش‌های صحرایی در معرض استات سرب - صفحه:1-8

  tick  اثر عصاره الکلی دانه گیاه کانابیس‌ساتیوا (Cannabis Sativa) بر دانسیته نورونی هیپوکامپ موش - صفحه:9-15

  tick  اثر پدیده ترجیح مکان شرطی شده (Cpp) ناشی از مورفین بر آستروسیت‌های شکنج دندانه‌ای موش صحرایی نر - صفحه:16-22

  tick  اثر بریس عملکردی بر آستانه حس تشخیص حرکت در بیماران مبتلا به پارگی لیگامان صلیبی قدامی - صفحه:23-29

  tick  اثر پیاده‌روی هشت هفته‌ای بر غلظت لیپوپروتیینA سرم زنان یایسه غیرورزشکار - صفحه:30-38

  tick  اثر روغن زیتون بر استریای بارداری - صفحه:39-43

  tick  اثر ویتامین C تزریقی بر کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیز - صفحه:44-52

  tick  فراوانی رفتارهای پرخطر سلامتی در دانشجویان دانشگاه‌های بابل طی سال 1388 - صفحه:53-60

  tick  تعیین گونه‌های اکینوکوکوس گرانولوزوس جدا شده از کیست‌های هیداتید با ردیابی ژن میتوکندریای Atp6 - صفحه:67-67

  tick  میزان آگاهی از ابتلا به بیماری پرفشاری خون در استان گلستان (1384) - صفحه:68-78

  tick  فراوانی اقدام به خودکشی در مراجعین به مراکز درمانی استان گلستان (87-1383) - صفحه:79-85

  tick  ارتباط اختلالات هورمونی با اختلالات قاعدگی - صفحه:86-92

  tick  شیوع سندرم متابولیک در نوجوانان 17-15 ساله شهر گرگان (1388) - صفحه:93-99

  tick  وضعیت انتشار دانش حاصل از پایان‌نامه‌های دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی گرگان - صفحه:100-106

  tick  رابطه نوع تغذیه تا 6 ماهگی و طول دوره شیردهی با چاقی کودکان 59-24 ماهه - صفحه:107-111

  tick  روش‌های درمانی بیماران لگ‌کالوپرتس و تعیین ارتباط بین نوع درمان و مدت بیماری - صفحه:112-116

  tick  منافع و موانع درک شده رفتارهای پیشگیری کننده از عود سکته قلبی - صفحه:117-122

  tick  گزارش یک مورد بیماری سلیاک با تظاهر غیرمعمول تغییرات آنزیم‌های کبدی - صفحه:123-129
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved