>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان   
سال:1383 - دوره:6 - شماره:14


  tick  مقایسه اثرات ضدافسردگی هارمان، نورهامان و هارمین در موش آزمایشگاهی - صفحه:1-9

  tick  بروز ناهنجاری های عمده مادرزادی در جنین های موش به دنبال تجویز کوتاه مدت کلرید آلومینیوم - صفحه:10-14

  tick  مطالعه نوع پاسخ ایمنی با اندازه گیری سیتوکین های تولیدی(اینترفرون گاما و اینترلوکین -10)در اثر تحریک سلولی In Virto در افراد مصرف کننده مواد اوپیوئیدی و مقایسه آن با افراد سالم - صفحه:15-21

  tick  تعیین و مقایسه سطح ایمنوگلبولین ها در معتادان به تریاک و مشتقات آن و افراد سالم غیرمعتاد - صفحه:22-25

  tick  واکنش توبرکولینی در شیرخواران 4/5 ماهه و کودکان 7 ساله واکسینه شده با Bcg در بدو تولد - صفحه:26-31

  tick  مقایسه تغییرات فشار کاف به وسیله پرکردن آن با هوا، لیدوکائین و مخلوط اکسیژن با نایتروس اکساید در طی بیهوشی عمومی - صفحه:32-39

  tick  میزان بروز عود آبسه دور لوزه و ارتباط آن با نوع درمان - صفحه:40-44

  tick  شیوع نقایص لوله عصبی و عوامل خطرزای مرتبط با آن در متولدین زایشگاه های شهرستان بیرجند طی سال های 79-1375 - صفحه:45-51

  tick  میزان اضطراب و رابطه آن با برخی متغیرها در مراقبین پرواز برج مراقبت فرودگاه مهرآباد - صفحه:52-56

  tick  پیامد حاملگی در زایمان زودرس 34 تا 37 هفته ای و اثرات دگزامتازون تزریقی بر آن - صفحه:57-60

  tick  سل خارج ریه و پلور در بیمارستان شهید بهشتی بابل طی 14 سال - صفحه:61-65

  tick  تأثیر آموزش قاطعیت برمیزان اضطراب و جرأت ورزی دانشجویان پرستاری - صفحه:66-72

  tick  تاثیر کارنیتین بر عملکرد قلبی بیماران همودیالیزی با نارسایی قلبی - صفحه:73-77

  tick  ارزیابی ید ادراری و Tshخون در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه سرپایی مرکز آموزشی - درمانی دزیانی گرگان در سال 1382 - صفحه:78-82

  tick  ارزش اندازه گیری Crpسرم و شمارش گلبول های سفید در تشخیص بیماران مشکوک به آپاندیسیت حاد - صفحه:83-86

  tick  رابطه ژیاردیوزیس با مقادیر عناصر روی و آهن سرم خون در کودکان زیر 12 سال - صفحه:87-91

  tick  تاثیر آتروپین، هیوسین و پرومتازین بر طول مراحل و سرعت پیشرفت زایمان در چندزایان - صفحه:92-96

  tick  مقایسه میزان دفع ادرار 24 ساعته و نسبت پروتئین به کراتی نین در یک نمونه ادرار تصادفی در زنان مشکوک به پره اکلامپسی - صفحه:97-102

  tick  گزارش دو مورد بیماری لنف آدنیت نکروزانت هیستوسیتیک (Kikuchi-Jujimoto) - صفحه:103-106

  tick  گزارش یک مورد ورم عصب بینایی دوطرفه پس از واکسیناسیون سرخک و سرخجه - صفحه:107-110
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved