>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان   
سال:1380 - دوره:3 - شماره:8


  tick  بررسی تاثیر محیط میدل بروک H9 Brothبر کاربرد مواد دارویی ضد سلی حساس به حرارات - صفحه:1-5

  tick  شیوع استافیلوکوکوس اورئوس در بینی دانش آموزان سالم دبستانی شهرستان گرگان - صفحه:6-11

  tick  طراحی روش ایمونوفلورسانس غیر مستقیم برای سنجش پادتن های ضد سیتوپلاسم نوتروفیل - صفحه:12-18

  tick  ردیابی جهش در اگزون های 3، 10 و 12 ژن Brca1 در 30 بیمار مبتلا به سرطان پستان فامیلی - صفحه:19-24

  tick  مقایسه تاثیر تزریق پتیدین با شیاف دیکلوفناک سدیم در تسکین درد پس از عمل جراحی فتق مغبنی - صفحه:25-29

  tick  بروز عوارض قلبی و عروقی بیماری کاوازاکی - صفحه:30-33

  tick  وضعیت کم خونی در زنان روستایی شهرستان گرگان - صفحه:34-38

  tick  فراونی عفونت ناشی از ویروس نقص ایمنی انسان (Hiv) میان معتادین تزریقی شیراز - صفحه:39-42

  tick  اپیدمیولوژی تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی بیماران بستری مبتلا به وبا و گزارش تظاهرات ناشایع آن طی همه گیری سال 1377در شهر گرگان - صفحه:43-46

  tick  رابطه عامل قومیت با تنوع شکل سر و صورت نوزادان دختر در شهرستان گرگان - صفحه:47-52

  tick  تاثیر ماساژ پشت بر برخی از شاخص های فیزیولوژیک بیماران در بخش مراقبت های ویژه - صفحه:53-58

  tick  رابطه علائم افسردگی با دیابت - صفحه:59-64

  tick  تاثیر آموزش مداوم بر کیفیت ثبت گزارش های پرستاری - صفحه:65-69

  tick  آگاهی ، نگرش و عملکرد زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی شهر تهران در مورد تغذیه دوران بارداری - صفحه:70-75

  tick  نقش عوامل خطر ساز در سکته مغزی - صفحه:76-80

  tick  علل شکست شیردهی انحصاری در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی - درمانی شهر گرگان - صفحه:81-86
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved