>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان   
سال:1389 - دوره:12 - شماره:4


  tick  اثر عصاره آبی میوه گیاه فلوس (Cassia Fistula) بر دوره خواب و سطح اضطراب موش - صفحه:1-6

  tick  مقایسه اثر تربینافین و کتوکونازول موضعی در درمان تینه آ ورسیکالر - صفحه:7-11

  tick  مقایسه اثر مدالیته های فیزیکی و تمرین ایزومتریک بر علائم بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو - صفحه:12-17

  tick  کیفیت زندگی کودکان مبتلا به بیماری آسم قبل و بعد از استفاده از دستگاه پیکفلومتری - صفحه:18-23

  tick  مقایسه اثر بریس عملکردی با تحمل وزن و بدون تحمل وزن از تاندون پاتلا در درمان بیماران مبتلا به پارگی تاندون آشیل - صفحه:24-29

  tick  پاسخ ایمنی هومورال نسبت به آنتی ژن های واکسن پلی ساکارید پنوموکوکال در بیماران طحال برداری شده - صفحه:30-36

  tick  سطح سرمی لیپوپروتئین ها در وابستگان درجه یک زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک - صفحه:37-45

  tick  عوامل خطر و پیامد بارداری جفت سرراهی در زنان باردار - صفحه:46-50

  tick  اثر قرص های جلوگیری از بارداری نوع ترکیبی با استروژن کم در سردردهای میگرنی و تنشی - صفحه:51-54

  tick  ساخت ویریون های Hiv با قابلیت یک سیکل تکثیر با هدف مطالعات ویروس شناسی و واکسن - صفحه:55-63

  tick  اثر ضد قارچی نانو ذره اکسیدروی و سدیم دودسیل سولفات بر مهار رشد سویه استاندارد کاندیداآلبیکنس در مقایسه با داروی فلوکونازول - صفحه:64-69

  tick  بازسازی نسج نرم در شکستگی های باز ساق پا - صفحه:70-74

  tick  ارزیابی شکستن سنگ های کالیس فوقانی به روش زیردنده ای - صفحه:75-79

  tick  ارتباط کیفیت پیروی از دستورات دارویی با سطح آگاهی و نگرش بیماران مبتلا به سل در شهر اهواز - صفحه:80-84

  tick  روند تغییرات علل عمده مرگ و میر در ایران طی سا لهای 88-1350 - صفحه:85-90

  tick  ارتباط ویژگی های فردی و خانوادگی با گرایش افراد به سوء مصرف مواد مخدر - صفحه:91-94
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved