>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان   
سال:1382 - دوره:5 - شماره:11


  tick  مطالعه توزیع برخی گلیکوکانژوگیتها در نوتوکورد و عروق محوری در اوایل دوران مورفوژنز در جنینهای... - صفحه:1-9

  tick  تغییرات سطح سرمی روی و مس قبل و بعد از عمل دیالیز در شهر گرگان - صفحه:10-14

  tick  میزان اثر روکرونیوم روی ثبات فشار خون متوسط شریانی و ضربان قلب در بیماران Asa1 کاندید ... - صفحه:15-19

  tick  همراهی هلیکوباکترپیلوری با سوءهاضمه عملکردی - صفحه:20-25

  tick  فراوانی استرس هیپرگلیسمی در بیماران بستری شده دو روزه تا چهارده ساله بیمارستان کودکان... - صفحه:26-30

  tick  بررسی عوامل موثر بر تاخیر زمانی قوس مرکزی رفلکس H و تعیین رابطه بین آنها - صفحه:31-35

  tick  مقایسه ارزش تشخیصی آنتی بادی Igg ضد هلیکوباکترپیلوری در بزاق و سرم در مبتلایان به اختلالات ... - صفحه:36-41

  tick  عدم تطابق وزن دوقلوها و خطر زایمان زودرس - صفحه:42-46

  tick  بررسی داروهای مانده مصرف نشده خانوارهای شهر یاسوج در سال 1379 - صفحه:47-53

  tick  شیوع کریپتوسپوریدیوم در کودکان زیر پنج سال مبتلا به اسهال مراجعه کننده به بیمارستان تخصصی... - صفحه:54-59

  tick  علل زمینه ای و عوامل تشدید کننده نارسایی قلبی در شهرستان گرگان - صفحه:60-66

  tick  رابطه مدت زمان مرحله دوم زایمان با نمره آپگار نوزاد در میان زنان نخست زای مراجعه کننده به ... - صفحه:67-72

  tick  بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به سرطان مری در مراجعه کنندگان به مرکز پرتودرمانی ... - صفحه:73-79

  tick  تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد (Kap) پرستاران مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان ... - صفحه:80-86

  tick  سندرم اهلر - دانلوس و گزارش یک مورد آن - صفحه:87-90

  tick  همانژیوم سرویکس و گزارش یک مورد آن - صفحه:91-94
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved