>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان   
سال:1381 - دوره:4 - شماره:10


  tick  مقایسه اثر هالوپریدول عضلانی و لورازپام خوراکی با رسپیریدون و لورازپام خوراکی در درمان ... - صفحه:1-6

  tick  مقایسه اثر درمانی سولفات منیزیوم و ایندومتاسین در زایمان زودرس - صفحه:7-12

  tick  تغییرات برخی از شاخص های سوخت و ساز استخوان در پرکاری تیروئید ناشی از بیماری گریوز - صفحه:13-18

  tick  رابطه آنتی ژنهای لکوسیتی انسان با آسم آلرژیک - صفحه:19-24

  tick  مقایسه آنزیم اورنیتین کربامیل ترانسفراز با آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز و آلانین ... - صفحه:25-29

  tick  علائم عصبی - رفتاری کارگران در مواجهه با حلال های آلی - صفحه:30-35

  tick  عوامل مرتبط با اسهال پایدار در کودکان زیر 5 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی و ... - صفحه:36-41

  tick  شیوع ناهنجاریهای مادرزادی عمده ظاهری در میان ده هزار تولد در مرکز آموزشی - درمانی دزیانی گرگان - صفحه:42-47

  tick  مقایسه میکوباکتریوم های محیطی در مناطق کم شیوع و پرشیوع بیماری سل استان گلستان - صفحه:48-53

  tick  میزان استرس کارکنان اتاق عمل بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گرگان و رابطه آن با... - صفحه:54-59

  tick  هیداتیدوز: گزارش یک مورد نادر از کیست هیداتیک دوطرفه تخمدان و لوله رحمی - صفحه:60-65

  tick  نقش دیواره سلولی در کندی رشد میکوباکتریوم توبرکلوزیس - صفحه:66-76
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved