>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان   
سال:1381 - دوره:4 - شماره:9


  tick  خصوصیات کنتیکی آنزیم 3- بتا هیدروکسی استروئید دهیدروژناز بیضه موش صحرایی - صفحه:1-10

  tick  اثر تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بر کاهش درد زانو - صفحه:11-18

  tick  روش جدید تشخیص نشانگان تونل مچ دستی (کارپال تونل سندرم) با استفاده از مقایسه پاسخ های ... - صفحه:19-24

  tick  مقایسه نتایج آزمون ویسکانسین در بیماران اسکیزوفرن مبتلا و غیر مبتلا به حرکت پریشی دیررس... - صفحه:25-30

  tick  رابطه چاقی بالاتنه با بیماری دیابت نوع 2 در میان زنان 60-30 ساله تبریز - صفحه:31-35

  tick  تغییرات همودینامیک پس از لوله گذاری تراشه از راه دهان و بینی در بیماران تحت بیهوشی عمومی - صفحه:36-41

  tick  میزان شیوع باکتریوری بدون علامت در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز آموزشی - درمانی... - صفحه:42-46

  tick  تعیین محل جایگزینی جفت درسه ماهه سوم بارداری - صفحه:47-51

  tick  میزان افسردگی دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گرگان و رابطه آن با نحوه ... - صفحه:52-59

  tick  فراوانی بی اختیاری استرسی ادرار در میان دختران 17-15 ساله دبیرستانهای شهرستان همدان - صفحه:60-63

  tick  سرواپیدمیولوژی آنتی بادی های ضد توکسوپلاسما در میان زنان مراجعه کننده برای مشاوره ازدواج - صفحه:64-71

  tick  کمیت و کیفیت مواد زائد جامد شهر گرگان در دو فصل بهار و پائیز سال 1376 - صفحه:72-76
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved