>
Fa   |   Ar   |   En
   شبیه سازی اثر هدفمندی یارانه ها بر روند رشد اقتصادی، تورم و بیکاری در ایران با استفاده از الگوریتم کنترل بهینه تصادفی Optcon2  
   
نویسنده گودرزی رحیم ,صبوحی محمود ,شاهنوشی ناصر ,مهرابی حسین ,سالارپور ماشاءالله
منبع پژوهش هاي اقتصادي ايران - 1391 - دوره : 17 - شماره : 53 - صفحه:135 -157
  
کلیدواژه الگوریتم کنترل بهینه تصادفی ,رشد اقتصادی ,نرخ تورم ,نرخ بیکاری
آدرس دانشگاه زابل, گروه اقتصاد کشاورزی, ایران, دانشگاه زابل, دانشکده کشاورزی, گروه اقتصاد کشاورزی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, گروه اقتصاد کشاورزی, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, گروه اقتصاد کشاورزی, ایران, دانشگاه زابل, دانشکده کشاورزی, گروه اقتصاد کشاورزی, ایران
پست الکترونیکی hossalarpour@gmail.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved