>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه کارایی و بهره‌وری موجود با وضعیت مطلوب در صنایع کارخانه‌ای ایران  
   
نویسنده یوسفی محمد قلی ,آماده حمید ,سنگسری شیما
منبع پژوهش هاي اقتصادي ايران - 1399 - دوره : 25 - شماره : 85 - صفحه:167 -213
چکیده    تحقیق حاضر با هدف بررسی عملکرد کارایی و بهره‌وری صنایع کارخانه‌ای ایران صورت گرفته است. برای این منظور از اطلاعات آماری مربوط به کدهای isic دورقمی صنایع کارخانه ای ایران استفاده و میزان کارایی و بهره‌وری در دوره زمانی 94 -1374تخمین زده شد. سپس با ایجاد یک شاخص مطلوب، عملکرد واقعی صنایع ایران با میانگین عملکرد کارایی و بهره‌وری صنایع مشابه سه کشور توسعه یافته به عنوان عملکرد مطلوب مقایسه شد.نتیجه مطالعه نشان‌دهنده پایین بودن کارایی و بهره‌وری در صنایع ایران در دوره مورد بررسی است.با تفکیک کارایی به کارایی فنی و تخصیص،نتیجه مطالعه نشان داد که علاوه بر اینکه میانگین کارایی و بهره‌وری کل صنایع پایین بوده در زیرشاخه‌های صنعتی نیز میزان کارایی و بهره‌وری بسیار پایین‌تر از حد مطلوب بوده است.یافته های تحقیق همچنین نشان می‌دهد که در همه صنایع، کارایی تخصیص نسبت به عملکرد کارایی فنی در دوره مورد بررسی به مراتب کمتر بوده است.
کلیدواژه کارایی فنی، کارایی تخصیص، بهره‌وری کل عوامل، روش ناپارامتری تحلیل پوششی داده‌ها (Dea)
آدرس دانشگاه علامه طباطبائی, دانشکده اقتصاد, ایران, دانشگاه علامه طباطبائی, دانشکده اقتصاد, ایران, دانشگاه علامه طباطبائی, ایران
پست الکترونیکی shimasangsari@gmail.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved