>
Fa   |   Ar   |   En
   بازبینی رابطه میان رشد اقتصادی و تورم در ایران با استفاده از تحلیل در حوزه زمان– فرکانس  
   
نویسنده عبدی سیّدکلایی محمد ,طاهری بازخانه صالح
منبع پژوهش هاي اقتصادي ايران - 1399 - دوره : 25 - شماره : 85 - صفحه:91 -115
چکیده    رابطه میان رشد اقتصادی و تورم یکی از مسائل دیرینه در اقتصاد کلان به‌شمار می رود که از لحاظ نظری و سیاستی با مناقشه های زیادی روبه‌رو است. این موضوع برای اقتصاد ایران که به دنبال دست‌یابی به ثبات قیمت ها و تسریع رشد اقتصادی است، اهمیت ویژه ای دارد. در این راستا، پژوهش حاضر از  تبدیل موجک پیوسته استفاده کرده است تا با تحلیل در حوزه زمان فرکانس طی سال های 1397:02 – 1369:02 بینش جدیدی در خصوص ارتباط متقابل رشد اقتصادی و تورم ارائه کند. نتایج نشان می دهند در بلندمدت (بیشتر از 4 سال)، افزایش (کاهش) در رشد اقتصادی با کاهش (افزایش) تورم همراه است. علاوه بر این، افزایش رشد اقتصادی به صورت محدود و در کوتاه مدت (سال های 1383– 1381) فشار تورمی ایجاد کرده است. بنابراین، توصیه می‌شود در بلندمدت سیاست گذار تمرکز بیشتری بر رشد اقتصادی داشته باشد.
کلیدواژه رشد اقتصادی، تورم، تبدیل موجک پیوسته، تحلیل حوزه‌ زمان– فرکانس
آدرس دانشگاه مازندران, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه مازندران, ایران
پست الکترونیکی saleh.taheri88@gmail.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved