>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر عامل پسماند و کیفیت نهادی بر تورم بالقوه  
   
نویسنده شاه آبادی ابوالفضل ,داوری کیش راضیه ,جعفری مهدی
منبع پژوهش هاي اقتصادي ايران - 1400 - دوره : 26 - شماره : 86 - صفحه:214 -241
چکیده    اختلاف قابل توجه نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی نوعی پتانسیل تورمی در اقتصاد ایجاد می‌کند. بخشی از این اختلاف به صورت تورم آشکار شده ظاهر می‌گردد. اما، بخش باقیمانده این اختلاف به عنوان تورم بالقوه(به صورت نهفته) در اقتصاد باقی خواهد ‌ماند. تورم بالقوه بایستی در اقتصاد آشکار می شده اما به تاخیر افتاده و این امر می‎‌تواند در اقتصاد کشور، شوک تورمی و نااطمینانی تورمی ایجاد کند. لذا، تورم بالقوه از معضلات اصلی هر کشور است که بیم ترکیدن و بروز آن باعث ایجاد بی‌ثباتی و نابسامانی‌های اقتصادی می گردد و شرایط نااطمینانی  حاصل از آن، بلاتکلیفی سرمایه گذاران را به دنبال داشته و منجر به کاهش سرمایه گذاری و اشتغال می گردد. عامل پسماند و کیفت نهادی از عوامل موثر بر تورم بالقوه است. زیرا، با بهبود عامل پسماند، کیفیت نهادی مناسب و حاکمیت بالای نظم و قانون، دغدغه‌های مربوط به رشد نقدینگی رفع می‌گردد. در این صورت، رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی است و از افزایش رشد نقدینگی بیشتر از رشد اقتصادی جلوگیری می‌گردد. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیرعامل پسماند و کیفیت نهادی بر تورم بالقوه کشورهای منتخب غنی از منابع طبیعی در بازه زمانی 2019-1996 و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی کاملا تعدیل شده (fmols) است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که متغیرهای عامل پسماند، کیفیت نهادی و نرخ ارز  بر تورم بالقوه تاثیر منفی و معنا‌داری دارند. همچنین، بر اساس نتایج تحقیق، متغیر هزینه های دولت تاثیر مثبت و معنادار بر تورم بالقوه دارد.
کلیدواژه تورم بالقوه، عامل پسماند، نهادها
آدرس دانشگاه الزهرا, دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی, گروه اقتصاد, ایران, داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽسینا, بخش عمومی, ایران, موسسه آموزش عالی طلوع مهر, گروه حسابداری, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved