>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش سرمایه طبیعی در رشد اقتصادی ایران  
   
نویسنده کشاورز علی‌رضا ,فرج زاده زکریا
منبع پژوهش هاي اقتصادي ايران - 1400 - دوره : 26 - شماره : 86 - صفحه:126 -164
چکیده    در سال های اخیر در جهت شناخت تفاوت رشد اقتصادی بین کشورها، سرمایه طبیعی به عنوان عامل مهم در مدل های رشد وارد شده است. در همین راستا، این مطالعه با هدف ارزیابی نقش سرمایه طبیعی در رشد اقتصادی ایران انجام شد. برای این منظور از داده های سری زمانی دوره 941359 و مدل رشد نئوکلاسیک سولو استفاده شد. شاخص های معرفی شده برای سرمایه طبیعی شامل ردپای اکولوژیکی، ظرفیت اکولوژیکی، کسری اکولوژیکی، تنش اکولوژیکی و مساحت زمین های کشاورزی است. یافته ها نشان داد نقش شاخص های سرمایه طبیعی در رشد اقتصادی نوسان گسترده ای دارد به گونه ای که کشش تولید نسبت به ردپای اکولوژیکی 002.04/0 به دست آمد، اما این رقم برای ظرفیت اکولوژیکی و مساحت زمین های کشاورزی به 0.10 تا 0.15 ارزیابی شد. ضریب متناظر برای سرمایه فیزیکی بالاتر از سرمایه طبیعی و اغلب در دامنه 012.17/0 قرار گرفت. افزون بر این نتایج، تابع تولید ces حاکی از بازده ثابت نسبت به مقیاس در اقتصاد ایران بود.
کلیدواژه سرمایه طبیعی، ردپای اکولوژیکی، ظرفیت اکولوژیکی، رشد اقتصادی
آدرس دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شیراز, بخش اقتصاد کشاورزی, ایران
پست الکترونیکی zakariafarajzadeh@gmail.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved