>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاب‌آوری اقتصاد ایران به شوک وارداتی کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای در بستر الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری  
   
نویسنده صمصامی حسین ,نعمتی حبیب
منبع پژوهش هاي اقتصادي ايران - 1399 - دوره : 25 - شماره : 83 - صفحه:137 -162
چکیده    تاب‌آوری اقتصادی در ایران بعد از آشکار شدن آسیب‌پذیری اقتصاد به شوک‌های مختلف موردتوجه خاص قرارگرفته است؛ لذا تجارت خارجی به دلیل ماهیت فرامرزی خود در معرض مخاطرات بیشتری قرار دارد. به‌منظور بررسی نحوی اثرگذاری واردات به تاب‌آوری اقتصادی ابتدا الگوی کلان کوچک‌مقیاس اقتصادی و برآورد شده است. سپس با حل الگو و شبیه‌سازی آن تاثیر شوک‌های وارداتی بر تولید ناخالص داخلی موردبررسی قرارگرفته است. در این پژوهش برای اولین بار رویکرد سنجش کمی تاب‌آوری با استفاده از بررسی آثار شوک بر مدل کلان ساختاری مورد استفاده قرار گرفته است. سناریوهایی شوک‌ به تفکیک کالاهای مصرفی ، واسطه‌ای و سرمایه‌ای بر سیستم وارد می‌شود؛ سپس شدت تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی و سرعت بازگشت به تعادل مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ که نشان می‌دهد شوک بر واردات کالاهای واسطه‌ای اصلی‌ترین تهدید تاب‌آوری اقتصادی است.
کلیدواژه تاب‌آوری اقتصادی، واردات، کالای مصرفی، کالای واسطه‌ای، کالای سرمایه‌ای، اقتصادسنجی کلان ساختاری
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده اقتصاد, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده اقتصاد, ایران
پست الکترونیکی h.nemati21@gmail.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved