>
Fa   |   Ar   |   En
   چالش‌های ساختاری سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد ایران و ارائه الگوی فرآیند جامع خط‌مشی‌گذاری  
   
نویسنده متین نفس فرهاد ,شریف زاده فتاح ,ربیعی مهناز ,حسینی گل افشانی احمد
منبع پژوهش هاي اقتصادي ايران - 1399 - دوره : 25 - شماره : 83 - صفحه:61 -84
چکیده    سیاست‌های اقتصادی کشورها شامل خط‌مشی‌گذاری در حوزه‌های مختلف پولی و بانکی، مالی و بازرگانی است. سیاست‌های پولی در اقتصادهای بانک محور اهمیت بیشتری دارد و دولت سیاست‌های سایر حوزه‌ها را بر‌اساس بازار پول تنظیم می‌کند. پژوهش حاضر با توجه به چالش‌های اقتصاد کشور از جمله رشد تورم، شوک‌های قیمتی، رشد نقدینگی، ورشکستگی موسسات مالی و طرح‌های ناموفق و با هدف ارائه الگوی فرآیند خط‌مشی‌گذاری دراین حوزه انجام شده است. در‌این پژوهش براساس فرآیند شش مرحله‌ای خط‌مشی‌گذاری و پس از انجام مطالعات اکتشافی و مصاحبه با خبرگان، سازمان‌ها و عوامل موثر احصا و مدل تحلیلی طراحی شد. مدل با داده‌های پرسشنامه و پس از تعیین روایی و پایایی با روش cvr و ضریب آلفای کرونباخ، و تکنیک‌های آماری و تحلیل عاملی تائیدی و نرم‌افزارهای spss، lisrel و excel برازش شد. نتایج به ترتیب لزوم حضور 8 ، 8، 12، 7، 7، 11 سازمان در مراحل تشخیص، تدوین، تصویب، اجرا، ارزیابی و تغییر/خاتمه خط‌مشی و تاثیر 7 عامل داخلی و 6 عامل خارجی را بر فرآیند خط‌مشی‌گذاری تائید کرد.
کلیدواژه مدیریت دولتی، سیاست‌های پولی و بانکی، فرآیند خط‌مشی‌گذاری، بانک مرکزی
آدرس دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب, ایران, دانشگاه علامه طباطبائی, گروه مدیریت دولتی, ایران, دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب, گروه مدیریت دولتی, ایران
پست الکترونیکی sa_hosseini@azad.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved