>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر چرخه‌های تجاری بر شاخص رفاه اقتصادی در ایران  
   
نویسنده حری حمید رضا ,جلایی عبدالمجید ,لشکری مریم
منبع پژوهش هاي اقتصادي ايران - 1399 - دوره : 25 - شماره : 82 - صفحه:149 -172
چکیده    در هر جامعه‌ای توجه دولتمردان و سیاست‌گذاران به رفاه امری مهم و ضروری تلقی می‌شود؛ زیرا رفاه از شاخص‌های اصلی توسعه است و جزو عناصر کلیدی در رشد و پیشرفت جامعه محسوب می‌شود. بررسی وضعیت رفاه اقتصادی در دوره‌های مکرر و اجتناب‌ناپذیر رکود و رونق، ضمن آگاهی از میزان اثربخشی و کارایی سیاست‌ها به برنامه‌ریزان اقتصادی در جهت تصمیم‌گیری بهتر کمک می‌کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر چرخه‌های تجاری بر شاخص رفاه اقتصادی در ایران طی دوره 1395-1359 انجام گرفته است. برای سنجش رفاه از شاخص ترکیبی، رفاه اقتصادی اسبرگ استفاده شده و با استفاده از روش دلفی، وزن مربوط به هر یک از ابعاد این شاخص مشخص شد و درنهایت تاثیر چرخه‌های تجاری در مدلی متناسب با اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتم جست‌وجوی گرانشی برآورد شده است. یافته‌های روش دلفی حاکی از آن است که مولفه امنیت اقتصادی دارای بالاترین وزن در بین ابعاد چهارگانه این شاخص است. نتیجه برآورد مدل نشان می‌دهد؛ چرخه‌های تجاری، رابطه مستقیمی با شاخص رفاه اقتصادی دارند و بیانگر آن است که دوره‌های رونق و رکود چرخه‌های تجاری به ترتیب منجر به بهبود و افول شاخص رفاه اقتصادی در ایران شده است.
کلیدواژه شاخص رفاه اقتصادی، چرخه‌های تجاری، روش دلفی، الگوریتم جست‌وجوی گرانشی
آدرس دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشکده اقتصاد و مدیریت, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشکده مدیریت و اقتصاد, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشکده مدیریت و اقتصاد, گروه اقتصاد, ایران
پست الکترونیکی m.lashkari2002@gmail.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved