>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید در اقتصاد ایران  
   
نویسنده کیومرثی مسعود ,احمدی شادمهری محمد طاهر ,سلیمی فر مصطفی ,ابریشمی حمید
منبع پژوهش هاي اقتصادي ايران - 1398 - دوره : 24 - شماره : 79 - صفحه:33 -66
چکیده    هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید در اقتصاد ایران است. بدین منظور از رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی (dsge) با رویکرد کینزی جدید به منظور طراحی ساختار الگو استفاده شده است. در این ساختار، تحریم های مالی و انرژی به صورت یک شوک وارد مدل‌سازی واحدهای اقتصادی شده است که در نتیجه آن، رفتار خانوار در زیربخش های مصرف، انباشت سرمایه و مخارج سرمایه گذاری و همچنین رفتار تولیدکننده در قسمت تابع تولید و هزینه نهایی از اعمال تحریم های مالی و انرژی غرب از سال 1390 متاثر شده است. داده های مورد استفاده در این تحقیق، سری زمانی فصلی دوره  1393 – 1368 است. در ابتدا، شکاف تولید با استفاده از روش فیلتر کالمن و سایر متغیرهای الگو با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات محاسبه شده اند. سپس، با استفاده از روش بیزین پارامترهای معادلات ساختاری برآورد شده که نتایج حاصل از آماره اصل مونت کارلو زنجیره مارکف، گلمن و بروکز و همچنین مقایسه توابع توزیع پسین و پیشین مبین صحت نتایج برآورد شده هستند. پس از اطمینان از نتایج برآورد، اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید و سایر متغیرهای الگو با استفاده از شبیه سازی شوک آن بررسی شد. نتایج حاصل از شبیه سازی مبین آن است که با وقوع تحریم های اقتصادی، از یک سو، مخارج سرمایه‌گذاری، مصرف کل و فرآیند تشکیل سرمایه روندی نزولی و از سوی دیگر، هزینه های مرتبط با تولید روندی افزایشی می‌گیرند و در نتیجه، شکاف تولید در اقتصاد افزایش می یابد. همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس، متغیرهای سرمایه گذاری و تورم، بیشترین تاثیرپذیری را از تحریم ها دارند.
کلیدواژه تحریم اقتصادی، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، شکاف تولید، شبیه سازی
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه تهران, گروه اقتصاد اسلامی، پولی و مالی, ایران
پست الکترونیکی abrihami@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved