>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های اقتصادی ایران   
سال:1384 - دوره: - شماره:23


  tick  انتخاب نظام ارزی مناسب برای اقتصاد ایران با توجه به شوکهای نفتی وارد بر آن - صفحه:1-38

  tick  اندازگیری برخورداری آموزشی سرمایه انسانی در ایران - صفحه:193-220

  tick  بررسی اثرات متغیرهای کلان بر شاخص قیمت مواد غذایی با استفاده از یک الگوی خود توضیح با وقفه های توزیع شده در مورد ایران (1379-1338) - صفحه:221-235

  tick  بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با تأکید بر کشورهای صادرکننده نفت - صفحه:147-164

  tick  بررسی رابطه بین توزیع درآمد و افزایش تولید در اقتصاد ایران با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی - صفحه:69-94

  tick  بررسی عوامل موثر بر پس انداز بخش خصوصی در ایران طی دوره 1374-1380 - صفحه:119-146

  tick  تحیل بیزی مدلهای خطی تعمیم یافته پویا در داده های گسسته و مقایسه آن با دو نگرش بیز معمولی و بیز تجربی با کاربردی در وضعیت بیکاری کشور - صفحه:165-192

  tick  مروری تاریخی بر روند شکل گیری نظریه های کلان - صفحه:95-118

  tick  مفهوم فضا و چگونگی اندازگیری آن در مطالعات منطقه ای - صفحه:39-68
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved