>
Fa   |   Ar   |   En
   پیامدهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی (مطالعه موردی ایران)  
   
نویسنده حجتی زیبا ,اقبالی علیرضا ,حلافی حمید رضا ,گسکری ریحانه
منبع پژوهش هاي اقتصادي ايران - 1384 - شماره : 22 - صفحه:133 -156
فایل تمام متن
چکیده    رابطه بین عملکرد بخش عمومی و بخش خصوصی و بررسی این رابطه یک بحث عمیق و ریشه دار در اقتصاد کلان است. در این زمینه نظریات بسیاری مطرح و مطالعات متعددی ارائه شده است. تلاش پژوهشگران در این مقاله نیز بر این بوده است تا تاثیر متغیرهایی را بر سرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی کنند که از آنها به عنوان متغیرهای بخش عمومی و یا سیاست مالی یاد می شود. این متغیرها درآمدها و مخارج دولت و همچنین تفاوت بین آنهاست. در واقع هدف اصلی این پژوهش، شناخت میزان و نحوه تاثیر گذاری درآمدها و مخارج دولت بر عملکرد اقتصاد کلان ایران در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی است.نتایج حاکی از این موضوع است که فزونی مخارج دولت بر درآمدهای آن یا وجوه کسری بودجه دولت باعث تشویق سرمایه گذاری در بخش خصوصی می شود. نتیجه دیگر اینکه درآمدهای دولت به تنهایی اثر منفی و مخارج اثر مثبت بر سرمایه گذاری در بخش خصوصی می گذارند. البته، نوع اثر گذاری در زیرمجموعه درآمدها و مخارج دولت متفاوت بوده است. همچنین، نتایج نشان می دهند که تاثیر گذاری متغیرهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی بدون وقفه و بلافاصله نبوده است. روش مورد استفاده برای برآورد توابع سرمایه گذاری خصوصی ایران تکنیک خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ardl) و دوره مطالعه از سال 1342 تا سال 1380 بوده است.
کلیدواژه سیاست مالی، سرمایه گذاری خصوصی، مخارج دولت، درآمد دولت، بودجه، همگرایی یکسان، خودبازگشتی، وقفه های توزیعی.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved