>
Fa   |   Ar   |   En
   پیامدهای اقتصادی سالمندی جمعیت بر اقتصاد ایران (مدل تعادل عمومی نسل‌های هم‌پوش)  
   
نویسنده کاشانیان زهرا ,راغفر حسین ,موسوی حسین
منبع پژوهش هاي اقتصادي ايران - 1398 - دوره : 24 - شماره : 78 - صفحه:31 -60
چکیده    سالمندی جمعیت یکی از دغدغه‌های مهم قرن اخیر در سراسر دنیا به شمار می‏آید. در مطالعه حاضر، به‌منظور بررسی تاثیر تغییرات جمعیتی بر رشد اقتصادی، یک مدل نسل‏های هم‌پوش دومرحله‏ای دایموند طراحی شده است. در این مدل، افراد دو دوره زندگی می‏کنند، طول هر دوره سی سال در نظر گرفته شده است. از نظر چرخه زندگی دوره نخست، بیان‌کننده زندگی کاری و دوره دوم، مربوط به بازنشستگی است. این مدل از سه بخش خانوار، دولت و بنگاه تشکیل می‏شود که در یک بازار رقابت کامل فعالیت می‏کنند. این مدل متناسب با شرایط ایران طراحی و برازش شده است و در انتها نتایج به‌دست آمده تحلیل می‌شود. نتایج به‌دست آمده از شبیه‏سازی‌ها نشان می‏دهد، تغییرات نرخ رشد اقتصادی ناشی از تغییر 6 مولفه عرضه نیروی کار، نرخ پس‏انداز، تعمیق سرمایه و سرمایه‌گذاری عمومی اثر مثبت و عرضه نیروی کار سالمند و مالیات اثر منفی بر رشد دارند. مولفه تعمیق سرمایه و پس از آن، سرمایه‌گذاری عمومی قوی‏ترین تاثیر را بر رشد اقتصادی دارند. مدل، پیش‌بینی‏هایی در مورد درون‌زایی و برون‌زایی رشد دارد که نشان می‏دهد، درون‌زایی یا برون‌زایی تاثیر چندانی بر نتایج به‌دست آمده ندارد.
کلیدواژه سالمندی جمعیت، مدل تعادل عمومی نسل‌های هم‌پوش، تعمیق سرمایه، رشد اقتصادی
آدرس دانشگاه الزهرا (س), ایران, دانشگاه الزهرا (س), گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه الزهرا (س), گروه اقتصاد, ایران
پست الکترونیکی hmousavi@alzahra.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved