>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر خلاقیت بر توسعه اقتصادی در ایران  
   
نویسنده محمدزاده پرویز ,متوسلی محمود ,بهشتی محمدباقر ,اکبری اکرم
منبع پژوهش هاي اقتصادي ايران - 1398 - دوره : 24 - شماره : 78 - صفحه:61 -91
چکیده    توجه به توسعه اقتصادی همواره از دغدغه‌های اصلی حوزه علم و سیاست بوده و برای قرار گرفتن در مسیر صحیح توسعه اقتصادی، ریشه‌یابی مستمر آن الزامی است. یافته‌ها و تجربه اخیر کشورها حاکی از آن است که خلاقیت مهم‌ترین و بنیانی‌ترین عامل رشد و توسعه اقتصادی است. در این مطالعه سعی شده است به بررسی تاثیر شاخص‌های خلاقیت بر توسعه اقتصادی ایران در دوره 2016- 1990 با استفاده از رهیافت gmm پرداخته شود. یافته‌های آزمون تاییدکننده این است که رشد و توسعه اقتصادی بیش از آنکه با مولفه‌های تحصیلات و آموزش رسمی ارتباط داشته باشد، تحت تاثیر خلاقیت و نوآوری است. به بیان دیگر، آموزش و تحصیلات زمانی ‌می‌تواند بر رشد و توسعه اقتصادی تاثیرگذار باشد که به خلاقیت و نوآوری منجر شود. همچنین نتایج آزمون تاییدکننده این است که صادرات صنایع با فناوری بالا دارای بیشترین تاثیر و ثبت اختراع دارای تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی بوده است. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود، با ایجاد یک اکوسیستم نوآوری و حمایت و حفاظت از حقوق ثبت اختراع، نظام نوآوری و خلاقیت در جامعه نهادینه شود تا از طریق دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی‌بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی بالا و فناوری نوین، رشد و توسعه پایدار تحقق یابد.
کلیدواژه خلاقیت، توسعه اقتصادی، نوآوری، ثبت اختراع
آدرس دانشگاه تبریز, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد, ایران, دانشگاه تبریز, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه تبریز, ایران
پست الکترونیکی akramakbari98@yahoo.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved