>
Fa   |   Ar   |   En
   فن آوری اطلاعات و ارتباطات (Ict) و رشد اقتصادی ایران  
   
نویسنده مشیری سعید ,جهانگرد اسفندیار
منبع پژوهش هاي اقتصادي ايران - 1383 - شماره : 19 - صفحه:55 -78
فایل تمام متن
چکیده    بیشتر مطالعات در زمینه تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ict) بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته حاکی از اثر مثبت و معنی دار این فن آوری بر بهره وری و رشد اقتصادی در دهه 1990 است. برخی مطالعات چنین رابطه مثبتی را در کشورهای در حال توسعه نیز تایید می کنند، اما هنوز زمینه بررسی به خصوص در کشورهای در حال توسعه با توجه به ویژگی های نامتوازن و ضعیف زیرساختی شان وجود دارد. مقاله حاضر با استفاده از داده های سرمایه گذاری ارتباطات و روش فضا- حالت (state space)، به برآورد تاثیر این فن آوری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1348-1380 می پردازد. نتایج برآورد حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار این متغیر بر رشد اقتصادی بوده و تاثیر آن پس از یک دوره کاهش در اواخر دهه 1360 و اوایل دهه 1370، با افزایش شاخص های سرمایه گذاری ارتباطات در اواخر دهه 1370 بهبود یافته است. ایجاد فضای مناسب و استفاده بهتر از اطلاعات و ارتباطات، همراه با افزایش سرمایه گذاری داخلی و مستقیم خارجی به دلیل افزایش احتمال تطابق فن آوری های جدید می تواند همچنان در رشد اقتصادی موثر باشد.
کلیدواژه فن آوری اطلاعات و ارتباطات (Ict)، الگوی رشد درون زا، روش فضا- حالت (State Space)
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved