>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ساختار تقاضای واردات کاربرد الگوی Aids در دوره زمانی 1357- 1381  
   
نویسنده
منبع پژوهش هاي اقتصادي ايران - 1383 - شماره : 21 - صفحه:1 -22
فایل تمام متن
چکیده    دولت در سال های بعد از انقلاب اسلامی با توجه به اهمیت واردات در فرایند توسعه کشور و به دلیل محدودیت های ارزی موجود، اقدام به تحدید واردات و سوق آن به سمت کالاهای سرمایه ای و واسطه ای با گرایش به سمت شرکای تجاری خاصی کرده است. اما با تشدید فرایند جهانی شدن و تمایل ورود ایران به سازمان تجارت جهانی (wto)، به نظر می رسد ایجاد تغییراتی منطبق بر نیازهای توسعه ای کشور در ساختار واردات کشور از طریق سیاست های آزادسازی تجاری جهت پذیرش در این سازمان ضروری باشد. لذا در این مقاله، به عنوان گامی مهم در شناسایی این مسیر دستیابی به الگوی سهم های تقاضای بلندمدت واردات کشور از منابع مختلف عرضه کننده با استفاده از الگوی سیستم تقاضای تقریبا ایده ال (aids) مدنظر قرار می گیرد. بر همین اساس در ابتدا،‌ فرضیه وابستگی تقاضای واردات به قیمت های داخلی و به دنبال آن، فرضیه های هم نسبتی،‌ همگن و متقارن بودن این تقاضا مورد بررسی قرار می گیرد. سپس، با به کارگیری فرایند تعدیل پویای تصحیح خطای مرتبه اول در الگوی منتج، سهم های تعادلی بلندمدت واردات کشور از منابع مختلف عرضه کننده به همراه سهم فروش های داخلی و کشش های بلندمدت مخارج و قیمتی جبران نشده این سهم ها تعیین می شود. نتایج حاصل نشان می دهد که اعمال سیاست های آزادسازی تجاری درجهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی به احتمال زیاد باعث کاهش سهم فروش های داخلی و به نفع سهم کل واردات ( خلق تجارت) و به خصوص،‌ سهم ده شریک دوم تجاری ( انحراف تجارت) خواهد شد و در این میان افزایش درآمد کشور می تواند از شدت این تغییر بکاهد.
کلیدواژه سیستم تقاضای تقریبا ایده ال،‌ الگوی تقاضای واردات، روش حداکثر درست نمایی،‌ الگوی خطی مجموع - مقید، سازوکار تصحیح خطا(Ecm)
آدرس
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved