>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های اقتصادی ایران   
سال:1382 - دوره: - شماره:17


  tick  ارائه سیستم هشدار پیش از موعد برای بحران های مالی در اقتصاد ایران - صفحه:147-174

  tick  برآورد سهم سرمایه انسانی در رشد اقتصادی ایران طی سال های 1345-1380 - صفحه:79-98

  tick  بررسی کارایی سیستم مالیاتی در اقتصاد ایران با توجه به کشش قیمتی و وقفه مالیاتی - صفحه:57-78

  tick  تحلیل مزد و بهره وری در صنایع ایران - صفحه:125-146

  tick  رابطه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با تاکید بر نقش توزیع تحصیلات نیروی کار(مورد ایران سال های 1345-1379) - صفحه:1-32

  tick  کاربرد الگوریتم ژنتیک در انتخاب یک مجموعه دارایی از سهام بورس اوراق بهادار - صفحه:175-192

  tick  محاسبه توان رقابت هزینه ای واحدهای تولیدی فولاد با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی(Wto) (مجتمع فولاد مبارکه) - صفحه:99-124

  tick  نقدی بر مقاله رابطه انسانی و رشد اقتصادی با تاکید بر نقش توزیع تحصیلات نیروی کار(مورد ایران سال های1345-1379) - صفحه:33-46

  tick  پاسخ به نقد مقاله رابطه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با تاکید بر نقش توزیع تحصیلات نیروی کار(مورد ایران سال های1345-1379) - صفحه:47-56
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved