>
Fa   |   Ar   |   En
   هدف‌گذاری تورم با تاکید بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد کلان ایران  
   
نویسنده یزدانی مهدی ,درگاهی حسن ,اکبری افروزی رقیه
منبع پژوهش هاي اقتصادي ايران - 1396 - دوره : 22 - شماره : 72 - صفحه:151 -186
چکیده    به‌طورکلی مهم‌ترین هدف مقام پولی از اعمال سیاست‌های پولی، ایجاد ثبات در متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان به‌ویژه تورم، حول هدف تعیین‌شده است. با‌وجوداین، نقش متغیرهایی از قبیل نرخ ارز حقیقی تعیین‌کننده است. این مطالعه سعی دارد راهبرد پولی متناسب با اقتصاد کلان ایران را به‌منظور کاهش هرچه بیشتر آثار زیان‌بار بی‌ثباتی و شوک‌های اقتصادی تدوین کند. در این راستا با استفاده از الگوی سیاستی کینزین جدید، هدف‌گذاری تورمی منعطف برای اقتصاد ایران مطرح‌شده که در آن علاوه بر تورم، به متغیرهای تولید و نرخ ارز حقیقی نیز واکنش نشان داده می‌شود. به‌منظور برآورد روابط بین متغیرهای الگو و دست‌یابی به بهینه‌ها، از روش‌های کنترل بهینه و خودرگرسیونی با وقفه‌های گسترده و داده‌های فصلی طی دوره زمانی 1393:04-1370:01 استفاده‌شده است. بر اساس نتایج، زمانی که شکاف نرخ ارز حقیقی در سطح پایینی قرار دارد، وجود این متغیر در تابع هدف، به کاهش زیان مقام پولی منجر می‌شود؛ اما زمانی که شکاف نرخ ارز حقیقی در سطح بالایی قرار دارد، زیان مقام پولی در مقایسه با حالتی که نرخ ارز حقیقی در سیاست پولی حضور ندارد، بیشتر است. به‌صورت جمع‌بندی، بسته به نرخ ارز هدف، میزان شکاف نرخ ارز حقیقی از سطح هدف آن می‌تواند نتایج متفاوتی را در موردتوجه یا عدم توجه به این متغیر در سیاست‌گذاری پولی مطرح کند و مقام پولی بعد از کنترل تورم مزمن و رکود سخت، می‌تواند هدف تثبیت نرخ ارز حقیقی را نیز جزء اهداف سیاستی خویش قرار دهد.
کلیدواژه هدف‌گذاری تورم، نرخ ارز حقیقی، کینزین جدید، تابع زیان مقام پولی
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی, گروه اقتصاد, ایران
پست الکترونیکی r.akbari1988@gmail.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved