>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه بین توسعه مالی و مصرف انرژی: مقایسه بین کشورهای درحال‌توسعه و پیشرفته  
   
نویسنده هراتی جواد ,زمانیان غلامرضا ,تقی زاده حجت
منبع پژوهش هاي اقتصادي ايران - 1396 - دوره : 22 - شماره : 73 - صفحه:197 -236
چکیده    انرژی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و ضروری ترین عوامل تولید و محصول نهایی، از جایگاه ویژه‌ای در رشد و توسعه اقتصادی کشورها برخوردار است. در این تحقیق، رابطه پویای بین توسعه مالی و مصرف انرژی بر‌اساس مدل سیستم gmm در 53 کشور درحال‌توسعه و 47 کشور پیشرفته طی دوره 2014-2000 مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج نشان می دهد، درآمد ملی و سرمایه‌گذاری‌ مستقیم خارجی در هر دو گروه از کشورها اثر مثبتی بر مصرف انرژی دارد. نحوه اثرگذاری قیمت انرژی بر مصرف انرژی در کشورهای درحال‌توسعه و پیشرفته کاملاً متضاد است. بازار پول در هر دو گروه کشورهای درحال‌توسعه و پیشرفته نسبت به بازار سرمایه از نقش موثرتری بر کاهش ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی برخوردار است. علاوه بر این، در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه توسعه مالی از طریق بازار پول به شکل u معکوس بر مصرف انرژی تاثیر دارد، در حالی که اثر توسعه مالی از طریق بازار سرمایه برای کشورهای درحال‌توسعه به شکل u و برای کشورهای پیشرفته به شکل u معکوس است. این نتایج از نظر طراحی سیاست های مدیریت منابع انرژی و توسعه پایدار برای سیاست‌گذاران در کشورهای مختلف مهم است.
کلیدواژه توسعه مالی، بازار سهام، بانکداری، مصرف انرژی، تحلیل مولفه‌های اساسی، برآورد Gmm
آدرس دانشگاه بجنورد, ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان, ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان, ایران
پست الکترونیکی tagizadeh@gmail.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved