>
Fa   |   Ar   |   En
   رستنیها   
سال:1392 - دوره:14 - شماره:2


  tick  کمک به شناسایی قارچ‌های آگاریک کرمانشاه (تیره‌های Bolbitiaceae، Entolomataceae و Strophariaceae) - صفحه:95-107

  tick  معرفی گونه‌های جدید از راسته Mucorales برای میکوبیوتای ایران - صفحه:108-123

  tick  معرفی سه آرایه جدید فوزاریوم مرتبط با سنبله گندمیان وحشی برای ایران با داده های ریخت شناختی و مولکولی - صفحه:124-134

  tick  بازسازی پالینولوژیک 1500 سال تاریخچه پوشش گیاهی ویسر در شمال ایران - صفحه:135-148

  tick  شناسایی اکوتیپ‌های بلندمازو براساس ویژگی‌‌های ریخت‌شناختی برگ و میوه در جنگل‌‌های استان گیلان - صفحه:149-162

  tick  مطالعه مورفولوژیکی و فیلوژنتیکی تعدادی از گونه‌‌های Fusarium متعلق به گونه مرکب Gibberella Fujikuroi در ایران - صفحه:163-174

  tick  گزارشی از قارچ‌های پارک ملی کیاسر (مازندران) - صفحه:175-183

  tick  معرفی برخی قارچ‌های اندوفیت سرخدار(Taxus Baccata) در ایران - صفحه:184-197

  tick  بررسی تنوع زیستی هیفومیست‌ها در خاک‌های حوزه دریاچه ارومیه - صفحه:198-215

  tick  معرفی گونه‌های جدیدی از جنس‌های Bipolaris و Curvularia روی گندمیان در ایران (3) - صفحه:216-228

  tick  جایگاه تاکسونومیکی و تنوع ژنتیکی جنس شاه‌بلوط (راشیان) در شمال ایران براساس ناحیه ژنی Psba و بین‌ژنی Trnh-Psba - صفحه:229-237

  tick  سه گونه جدید از Pseudocercospora برای میکوبیوتای ایران - صفحه:238-243

  tick  نخستین گزارش ازGliomastix Murorum برای فلور قارچی ایران - صفحه:244-245

  tick  معرفی گونهRottboellia Cochinochinensis به عنوان علف هرزی جدید برای ایران - صفحه:246-247

  tick  نخستین گزارش از Strobilomyces Strobilaceus از ایران - صفحه:248-249

  tick  نخستین گزارش از گونه Bornmuellera Cappadocica از ایران - صفحه:250-252
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved